1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Appe, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
1.3.
Alle door Appe gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en de offertes hebben een geldigheidsduur van veertien dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eerst door schriftelijke aanvaarding wederzijds, komt een overeenkomst tot stand. Een mondelinge offerte is slechts geldig wanneer deze door Appe schriftelijk bevestigd is.
1.4.
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien deze schriftelijk door Appe zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
   
 
2.1.
De Opdrachtgever is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze per e-mail wordt overeengekomen.
2.2.
Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Appe het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
   
 
3.1.
Alle door Appe genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Appe bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
3.2.
De leveringstermijn gaat in wanneer over alle details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens (beeldmateriaal, teksten ect.) in het bezit zijn van Appe.
3.3.
Appe is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
   
 
4.1.
Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal, welk materiaal voldoet aan de vereisten van de artikelen 4.2 en 4.3, aan te leveren ten behoeve van de ontwikkeling van de media-productie door Appe, en Appe zoveel mogelijk medewerking te verlenen bij de uitvoering van de opdracht. Indien Opdrachtgever deze medewerkingplicht niet naar behoren nakomt, kan zij jegens Appe geen beroep doen op een eventuele ondeugdelijke uitvoering van de opdracht.
4.2.
Het door Opdrachtgever aan Appe geleverde materiaal /bestanden dienen alleen aangeleverd te worden in de volgende formaten: .JPG, .PNG, .TIFF, .BMP, .TXT, .DOC. Andere soorten alléén in overleg.
4.3.
Opdrachtgever staat er voor in dat het aan Appe ter beschikking gestelde materiaal vrij is van rechten van derden althans dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal te doen gebruiken bij de ontwikkeling van de multimedia-productie.
4.4.
Het is Appe niet toegestaan zelfstandig en zonder toestemming van Opdrachtgever wijzigingen aan te brengen in het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal, met uitzondering van wijzigingen die door Appe redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
4.5.
Alle door Opdrachtgever aan Appe verstrekte informatie wordt als zijnde strikt vertrouwelijk beschouwd en zal nimmer ter kennis van derden worden gebracht.
4.6.
De door Appe ontwikkelde en opgeleverde webproducties zijn het meest geschikt bekeken te worden met web browsers, gelijk of hoger dan Internet Explorer 4.0. Indien Opdrachtgever afwijkende web browsers wenst te gebruiken, dan dient dit uitdrukkelijk voorafgaande aan de ontwikkeling van de webproductie aan Appe te worden gemeld.
   
 
5.1.
Facturen dienen door Opdrachtgever binnen een termijn van 10 dagen na dagtekening te worden voldaan. Deze termijn alsmede de betalingsmogelijkheden staan op de facturen vermeld. Na ommekomst van deze termijn zal er een herinnering naar de Opdrachtgever worden verstuurd met een verschuldigde vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% rente per maand, (met een minimum van EUR 12,50) voor administratiekosten.
5.2.
Indien de Opdrachtgever een factuur van Appe niet binnen 10 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Appe op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5.3.
In geval van niet tijdige betaling is Appe gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschuldigde bedrag - inclusief eventuele rente en kosten - heeft ontvangen. Zij is niet gehouden het reeds ontvangen voorschot aan Opdrachtgever te restitueren.
5.4.
Indien Opdrachtgever na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen zal Appe de invordering van de factuur (incl. administratiekosten en factuur rente) uit handen geven. De met deze invordering gemoeide kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
   
 
6.1.
De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 5 werkdagen na het gereed komen van de (concept) website eventueel gewenste aanpassingen door te geven aan Appe, wanneer bepaalde aspecten binnen de website onjuist zijn. Van onjuistheid kan alleen sprake zijn op het vlak van afbeeldingen en tekst, maar niet om het ontwerp. Na afloop van deze termijn dan wel na het doorgevoerd hebben van de gewenste wijzigingen zal het resterende bedrag worden gefactureerd. Na betaling zal de website worden opgeleverd.
6.2.
Mocht een opdracht vóór oplevering door Opdrachtgever worden ingetrokken, dan zal ter dekking van de door Appe gemaakte ontwikkelingskosten desondanks 50% van het overeengekomen factuurbedrag aan Opdrachtgever worden gefactureerd. In geval van intrekking van een opdracht na oplevering is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
6.3.
De website valt onder eigendom van Appe totdat het totaalbedrag volledig verrekend is. Het kopiëren en of hacken van de (concept) webpage is ten strengste verboden en te allen tijde strafbaar.
6.4.
Indien een website reeds door Appe is opgeleverd kan Opdrachtgever na oplevering aan Appe verzoeken om de website tegen uurtarief aan te passen of te corrigeren op details.
   
 
7.1.
Appe is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met Opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van Opdrachtgever. Appe is alsdan nimmer enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.